เรื่องรูปแบบนวัตกรรมการตลาดเรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส หมู่บ้านทุ่งรัก อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

Main Article Content

สิริการย์ ธนศรีบุณยภักดิ์
สุชนนี เมธิโยธิน
ธเนศ มณีกุล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษานวัตกรรมเรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส และศึกษารูปแบบการตลาดเรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส หมู่บ้านทุ่งรัก อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ทำการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม กับ ผู้ประกอบการต่อเรือหัวโทงและบริษัทนำเที่ยวทางน้ำจำนวน 270 คนกับ ผู้ประกอบการที่ใช้เรือหัวโทงและบริษัทนำเที่ยวทางน้ำโดยใช้การวิเคราะห์แปลค่าด้วย ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และใช้การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียวโดยใช้ค่าสถิติ One-way ANOVA, F-test และในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจะทำการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ระดับความเชื่อมั่น 95 % และสมการพยากรณ์โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)


ผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรมเรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส ที่ส่งผลต่อการใช้งานของผู้ใช้งาน ได้แก่ 1) เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสมีค่าบำรุงรักษาประหยัดกว่าเรือไม้ (B = 0.244) 2) เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส ต่อเติมและดัดแปลงง่าย(B = 0.141) 3) เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาสเป็นฉนวนกันความร้อนได้ (B = 0.088) นอกจากนี้ยังพบว่าช่องทางการจัดจำหน่ายเรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส ที่เหมาะสม ได้แก่ 1) ผ่านทางเว็บไซต์ (B =0.206) 2) จัดการส่งเสริมการตลาดเมื่อซื้อด้วยเงินสดและมีระบบเงินผ่อนเรือได้ (B=0.064)3. ขายผ่านทางเฟสบุ๊ก Facebook (B=-0. 154)

Article Details

How to Cite
ธนศรีบุณยภักดิ์ ส., เมธิโยธิน ส., & มณีกุล ธ. (2019). เรื่องรูปแบบนวัตกรรมการตลาดเรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส หมู่บ้านทุ่งรัก อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 13(2), 146–159. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/165160
Section
บทความวิจัย