ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปผ่านอินเทอร์เน็ตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

Main Article Content

กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน
สุกัญญา พยุงสิน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของลูกค้าทั่วไปในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของลูกค้าบุคคลทั่วไปในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของลูกค้าบุคคลทั่วไปในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตของลูกค้าบุคคลทั่วไปในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของลูกค้าบุคคลทั่วไปในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Chi-square, Z (Z-test), One-Way ANOVA และปัจจัยเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตแบ่งได้มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป และจะใช้วิธี ในการทดสอบการเปรียบเทียบเชิงพหุคูณ (Multiple Comparison Test)


                ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของลูกค้าทั่วไปผ่านอินเทอร์เน็ตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของลูกค้าบุคคลทั่วไปด้านผลิตภัณฑ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าลูกค้าบุคคลทั่วไปให้ความสำคัญกับมีความหลากหลายของสินค้าเป็นสินค้าที่ทันสมัย สินค้ามีคุณภาพดี มีการรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า มีบริการหลังการขาย มีการออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ผู้ใช้บริการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าได้มีความสะดวกในการค้นหาและเลือกซื้อสินค้าเป็นร้านค้าที่มีชื่อเสียง และระดับความสำคัญโดยภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์ มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของลูกค้าบุคคลทั่วไปด้านราคา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าลูกค้าบุคคลทั่วไปสนใจราคาสินค้าถูกกว่าการซื้อด้วยวิธีอื่น มีความหลากหลายของวิธีการชาระเงิน มีระบบความปลอดภัยในการชาระเงิน เรียกเก็บเงินตามจำนวนจริงที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ ราคาสินค้าคงที่ และระดับความสำคัญโดยภาพรวมด้านราคา มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของลูกค้าบุคคลทั่วไป ด้านสถานที่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าลูกค้าบุคคลทั่วไปสนใจเรื่องเป็นร้านค้าที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สะดวกในการสั่งซื้อ ประหยัดเวลา
มีบริการส่งสินค้าฟรี ตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า และระดับความสำคัญโดยภาพรวมด้านสถานที่ มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของลูกค้าบุคคลทั่วไป ด้านส่งเสริมการขาย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าลูกค้าบุคคลทั่วไปสนใจใช้สื่อโฆษณา เช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุ ในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ มีการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตที่น่าสนใจ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น มีการลด แลก แจก แถม ชิงโชค เป็นต้น และระดับความสาคัญโดยภาพรวม ด้านส่งเสริมการขายมีความสำคัญอยู่ในระดับมาก

Article Details

How to Cite
อังคะนาวิน ก., & พยุงสิน ส. (2019). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปผ่านอินเทอร์เน็ตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 13(2), 80–91. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/165151
Section
บทความวิจัย