ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการใช้ระบบบัญชีออนไลน์แบบคลาวน์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในประเทศไทย

Main Article Content

เยาวนุช รักสงฆ์

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาโดยวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการใช้ระบบบัญชีออนไลน์แบบคลาวน์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย จำนวน  206 ราย ซึ่งผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่เกิดจากลักษณะของสถานประกอบการ ที่มีผลต่อการยอมรับและการใช้ ระบบบัญชีออนไลน์แบบคลาวน์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ เงินทุนจดทะเบียนหรือทุนเริ่มต้นในการดำเนินงาน  ระยะเวลาในการดำเนินงานของธุรกิจ และรายได้ของกิจการ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยด้านคุณสมบัติของระบบบัญชีออนไลน์แบบคลาวน์ที่มีผลกระทบต่อยอมรับและการใช้ระบบบัญชีออนไลน์แบบคลาวน์ ได้แก่ ด้านการรับรู้เทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์ และด้านการใช้งานง่าย มีผลกระทบเชิงบวกต่อการยอมรับและการใช้ระบบบัญชีออนไลน์แบบคลาวน์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 

Article Details

How to Cite
รักสงฆ์ เ. (2019). ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการใช้ระบบบัญชีออนไลน์แบบคลาวน์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในประเทศไทย. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 13(2), 40–52. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/165147
Section
บทความวิจัย