การศึกษาคุณลักษณะหมู่บ้านเพื่อเกษียณอายุที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเพื่อเกษียณอายุ ในประเทศไทยของผู้สูงอายุชาวออสเตรเลีย

Main Article Content

จันทิมา โพธิสารัตนะ
ธีทัต ตรีศิริโชติ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณลักษณะหมู่บ้านเพื่อเกษียณอายุที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้าน
เพื่อเกษียณอายุในประเทศไทยของผู้สูงอายุชาวออสเตรเลีย งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจโดยการใช้แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นเจ็ดระดับแบบลิเคิร์ทสเกล เก็บตัวอย่างจากผู้สูงอายุชาวออสเตรเลียจำนวน 822 ตัวอย่าง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้สูงอายุชาวออสเตรเลียที่ไม่เคยพักอาศัยระยะยาวในประเทศไทย และกลุ่มผู้สูงอายุชาวออสเตรเลียที่พักหรือเคยพักอาศัยระยะยาวในประเทศไทย ใช้การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกับการตัดสินใจซื้อ และนำสมการความถดถอยที่ได้ไปประมาณหรือพยากรณ์ค่าตัวแปรตาม  


ผลการวิจัยเชิงประจักษ์พบว่า คุณลักษณะของหมู่บ้านเพื่อเกษียณอายุมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจเลือกซื้อหมู่บ้านเพื่อเกษียณอายุของผู้สูงอายุชาวออสเตรเลียที่พักหรือเคยพักอาศัยระยะยาวใoประเทศไทย โดยคุณลักษณะตัวบ้านและพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน ลักษณะภายนอกบ้าน สิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน ที่ตั้งและทำเล เป็นปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ ในขณะที่คุณลักษณะของหมู่บ้านเพื่อเกษียณอายุไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหมู่บ้านเพื่อเกษียณอายุของผู้สูงอายุชาวออสเตรเลียที่ไม่เคยพักอาศัยระยะยาวในประเทศไทย การทำการตลาดหมู่บ้านเพื่อเกษียณอายุกับชาวออสเตรเลียนั้นจะมีโอกาสที่ได้ผลตอบรับมากกว่าหากเน้นทำการตลาดกับกลุ่มชาวออสเตรเลียที่พักหรือเคยพักอาศัยระยะยาวในประเทศไทย โดยเน้นที่คุณภาพอากาศดี เงียบสงบ ราคาไม่แพง รูปลักษณ์ภายนอกของบ้านหรืออาคารมีความสวยงาม และใกล้สถานพยาบาลเป็นหลัก 

Article Details

How to Cite
โพธิสารัตนะ จ., & ตรีศิริโชติ ธ. (2019). การศึกษาคุณลักษณะหมู่บ้านเพื่อเกษียณอายุที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเพื่อเกษียณอายุ ในประเทศไทยของผู้สูงอายุชาวออสเตรเลีย. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 13(2), 20–39. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/165145
Section
บทความวิจัย