การบริหารการจัดการธุรกิจบริการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางธุรกิจ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Main Article Content

โรจนศักดิ แสงธศิริวิไล

Abstract

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการส่งผลต่อความพึงพอใจ ศึกษาความสำเร็จธุรกิจบริการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และนำเสนอการพัฒนาการบริหารการจัดการธุรกิจบริการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางธุรกิจเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างจำนวน  350 คน และ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ จำนวน 24 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทางสถิติ


การวิจัยพบว่าด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการดูแลสุภาพสำหรับผู้สูงอายุ ควรมีความเสมอภาคของการให้บริการ และมาตรฐานการให้บริการที่ดี  พื้นที่ใช้สอยมีการออกแบบอาคารให้สอดคล้องกับสรีระและข้อจำกัดทางกายภาพของผู้สูงอายุ  มีระบบสำรองเครื่องมือและวัสดุที่จำเป็นพร้อมที่จะใช้ในการให้บริการตลอดเวลา มีความชัดเจนในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานก่อนการรับบริการ และการประเมินและวางแผนการบำบัดรักษาเป็นระยะเพื่อตอบสนองความต้องการด้านปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ และการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพโดยการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของสูงอายุ


ด้านความสำเร็จธุรกิจบริการดูแลสุภาพสำหรับผู้สูงอายุ การวิจัยพบว่าควรมีมาตรฐานในการให้บริการ
ให้คำแนะนำขั้นตอนการใช้บริการและข้อจำกัดต่างๆ สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย   และการเก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้บริการ ดูแลเอาใจใส่การให้บริการผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพูดคุยและพบปะกับครอบครัว


ผู้วิจัยขอเสนอแนะโมเดลการขับเคลื่อนทางธุรกิจที่ได้จากการศึกษาผลวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่เรียกว่า “บ้านพักผ่อนหย่อนใจ” ซึ่งหมายถึงบ้านพักผ่อนหย่อนใจที่ดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ที่มาใช้บริการให้มีความสุขกายสุขใจ ที่ได้รับการดูแลจาก พยาบาลวิชาชีพ และบริการระดับมาตรฐาน มีความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในการดูแล มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจในบริการ

Article Details

How to Cite
แสงธศิริวิไล โ. (2019). การบริหารการจัดการธุรกิจบริการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางธุรกิจ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 13(2), 1–19. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/165144
Section
บทความวิจัย