ปัจจัยความสำเร็จที่มีผลต่อศักยภาพการแข่งขันในตลาด AEC สำหรับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Main Article Content

จิตรลดา ตรีสาคร
กฤษดา เชียรวัฒนสุข

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยความสำเร็จที่มีผลต่อศักยภาพการแข่งขันในตลาด AEC สำหรับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 350 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาซึ่งประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานประกอบด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอนโดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


                ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยความสำเร็จภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี และปัจจัยความสำเร็จภายในด้านการกระจายสินค้าและการตลาด การบริการ การจัดซื้อจัดจ้าง โครงสร้างบริษัท และการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีผลกระทบต่อกลยุทธ์การแข่งขันในตลาด AEC สำหรับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป นอกจากนี้ กลยุทธ์การแข่งขันในตลาดด้านการสร้างความแตกต่าง การสร้างเครือข่าย การเป็นผู้นำต้นทุนต่ำ และการสร้างลูกค้าสัมพันธ์มีผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจในตลาด AEC สำหรับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

Article Details

How to Cite
ตรีสาคร จ., & เชียรวัฒนสุข ก. (2018). ปัจจัยความสำเร็จที่มีผลต่อศักยภาพการแข่งขันในตลาด AEC สำหรับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 13(1), 157–175. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/131536
Section
บทความวิจัย