ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีต่อโครงการทำมาค้าขายของโรงเรียนประชารัฐภาคตะวันออก

Main Article Content

ศรีสุดา อัฏฏะวัชระ
ชนิสรา แก้วสวรรค์
บรรพต วิรุณราช

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีต่อโครงการทำมาค้าขายของโรงเรียนประชารัฐ ภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่าง เลือกเฉพาะเจาะจงในภาคตะวันออก ด้วยเหตุผลที่ภาคตะวันออกดำเนินการก่อนภาคอื่น 2 เดือนจึงมีข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างพร้อมโดยใช้ประสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณและการเปรียบเทียบ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ จำนวน 15 ท่าน การวิจัยเชิงปริมาณโดยวิธีการสำรวจประเด็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีต่อโครงการทำมาค้าขายของโรงเรียนประชารัฐภาคตะวันออก โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร และครู โรงเรียนประชารัฐ ภาคตะวันออกจำนวน 230 ตัวอย่าง ใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการวิเคราะห์ทางสถิติความถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)   ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และการวิจัยขั้นที่ 3 ใช้วิธีการเปรียบเทียบจากงานวิจัยระบบสารสนเทศที่ติดตามความสำเร็จของโรงเรียนประชารัฐ เพื่อเป็นการยืนยันผล


                    ผลการวิจัย พบว่า


  1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำให้เกิดการปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการโครงการทำมาค้าขายโรงเรียนประชารัฐภาคตะวันออก ได้แก่ 1) ปัจจัยในการบริหารสถานศึกษาที่เป็นพื้นฐาน เรียงตามที่มีอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านภาวะผู้นำ และด้านคุณลักษณะนักเรียน 2) ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสามารถในการที่ทำให้นักเรียนแข่งขันกับโรงเรียนอื่น ๆ เรียงตามที่มีอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านมีความรู้เรื่องตัวเลข การเงินและบัญชี ด้านมีความรู้การบริหารธุรกิจ 3) ปัจจัยที่ทำให้เกิดความยั่งยืนที่ทำให้โครงการทำมาค้าขายเดินหน้าต่อไป (ภายใน 5 ปีหลังจากจบโครงการของโรงเรียนประชารัฐ) เรียงตามที่มีอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ 4) การดำเนินการ Value chain ในโครงการของโรงเรียนประชารัฐ เรียงตามที่มีอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านโครงสร้างการจัดการ ด้านการบริการหลังการขาย ด้านปัจจัยนำเข้า

  2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการทำมาค้าขายของโรงเรียนประชารัฐภาคตะวันออก ได้แก่ ขั้นตอนการจัดการโครงการทำมาค้าขายโรงเรียนประชารัฐภาคตะวันออก เรียงตามที่มีอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน และการออกแบบ ด้านการประเมินโครงการและการปรับปรุงแก้ไขโครงการ

Article Details

How to Cite
อัฏฏะวัชระ ศ., แก้วสวรรค์ ช., & วิรุณราช บ. (2018). ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีต่อโครงการทำมาค้าขายของโรงเรียนประชารัฐภาคตะวันออก. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 13(1), 135–156. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/131535
Section
บทความวิจัย