ศักยภาพการจัดการตราสินค้าเชิงกลยุทธ์และความอยู่รอดของธุรกิจ: ตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ของธุรกิจอาหารเสริมในประเทศไทย

Main Article Content

พรศิริ วิรุณพันธ์
ประทานพร จันทร์อินทร์
ปกรณ์ สัจจพงษ์

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้คือเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพการจัดการตราสินค้าเชิงกลยุทธ์และความอยู่รอดของกิจการ ผ่านอิทธิพลตัวแปรกลางของความผูกพันของลูกค้า, การยอมรับของตลาด, ความน่าเชื่อถือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลการดำเนินงานตราสินค้า เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม122 ธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารเสริมในประเทศไทย ผลการวิจัยแสดงว่าสมรรถนะของภาพลักษณ์ตราสินค้าและการมุ่งเน้นศักยภาพตราสินค้าสามารถส่งผลดีต่อผลลัพธ์ทั้งหมดสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ความผูกพันของลูกค้าและการยอมรับของตลาด มีนัยสำคัญเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานตราสินค้า นอกจากนี้ผลการดำเนินงานตราสินค้ายังมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการอยู่รอดของกิจการ หลักฐานการศึกษาครั้งนี้จะนำเสนอเป็นแนวทางสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเสริมในประเทศไทยเพื่อเสริมความสำเร็จของธุรกิจให้เกิดการอยู่รอดของบริษัท แนวทางผลลัพธ์สำหรับองค์กรในการพัฒนาการจัดการตราสินค้าของตนในแนวทางกลยุทธ์เพื่อการอยู่รอด

Article Details

How to Cite
วิรุณพันธ์ พ., จันทร์อินทร์ ป., & สัจจพงษ์ ป. (2018). ศักยภาพการจัดการตราสินค้าเชิงกลยุทธ์และความอยู่รอดของธุรกิจ: ตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ของธุรกิจอาหารเสริมในประเทศไทย. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 13(1), 113–133. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/131531
Section
บทความวิจัย