ผลกระทบของความสัมพันธ์ทางการเมืองที่มีต่อความสัมพันธ์ ระหว่างกลไกการกำกับดูแลกิจการกับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล

Main Article Content

ดลยา ไชยวงศ์
อรุณี ยศบุตร

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการกำกับดูแลกิจการกับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล และผลกระทบของความสัมพันธ์ทางการเมืองที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการกำกับดูแลกิจการกับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  ในปี 2557-2558 ผลการศึกษาพบว่ากลไกการกำกับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล โดยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและความรับผิดชอบของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล แต่สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนั้นยังพบว่าความสัมพันธ์ทางการเมืองไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการกำกับดูแลกิจการกับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Article Details

How to Cite
ไชยวงศ์ ด., & ยศบุตร อ. (2018). ผลกระทบของความสัมพันธ์ทางการเมืองที่มีต่อความสัมพันธ์ ระหว่างกลไกการกำกับดูแลกิจการกับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 13(1), 73–96. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/131528
Section
บทความวิจัย