ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยากับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน

Main Article Content

อัศนีย์ ณ น่าน
กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
ประภัสสร วรรณสถิตย์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยากับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นพนักงานผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน จำนวน 364 คน โดยทำการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วนของบุคลากรและทำการสุ่มอย่างง่าย สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน


                ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยด้านจิตวิทยาของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า ประเด็นพันธะสัญญามีระดับความคิดเห็นสูงกว่าด้านความยุติธรรมในองค์กรโดยประเด็นพันธะสัญญา 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านจิตใจ ความรู้สึก ด้านบรรทัดฐาน และด้านการคงอยู่กับองค์กร ประเด็นความยุติธรรมในองค์กร ได้แก่ด้านการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ด้านกระบวนการ และด้านผลตอบแทน 2) ระดับความคิดเห็นการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชามีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาด้านสภาพแวดล้อม การทำงาน และการให้รางวัลจากองค์กร และด้านความเป็นธรรมในการดูแล ตามลำดับ 3)  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาของพนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระดับสูงที่ระดับนัยสำคัญ .01เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ความยุติธรรมในองค์กรและพันธะสัญญามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระดับสูง ตามลำดับ

Article Details

How to Cite
ณ น่าน อ., กล่อมธงเจริญ ก., & วรรณสถิตย์ ป. (2018). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยากับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 13(1), 57–72. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/131526
Section
บทความวิจัย