รูปแบบการบริหารและการใช้ประโยชน์พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์แสดงสินค้า ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

Main Article Content

นภาวรรณ โฆษิตสุริยะพันธุ์
บรรพต วิรุณราช
ธีทัต ตรีศิริโชติ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบที่มหาวิทยาลัยบริหารศูนย์แสดงสินค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ของศูนย์แสดงสินค้าของมหาวิทยาลัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ใช้วิธีวิจัยเชิงผสมผสาน โดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จำนวน 8 ท่าน และใช้แบบสอบถามกับผู้ประกอบการชั้นนำในพื้นที่ EEC จำนวน 100 ชุด ใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเชิงอนุมาน แล้วนำผลมาวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง(Structural Equation Modeling: SEM) โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ Warp PLS  ทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า


รูปแบบที่มหาวิทยาลัยบริหารศูนย์แสดงสินค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พบว่ามหาวิทยาลัยที่ควรแสดงสินค้าของบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม มากที่สุดคือ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีรูปแบบที่มหาวิทยาลัยบริหารคือการจัดจ้างหน่วยงานการตลาดเชิงรุกและประชาสัมพันธ์ 


ด้านการใช้ประโยชน์ของศูนย์แสดงสินค้าของมหาวิทยาลัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พบว่าการบริการของศูนย์แสดงสินค้าที่ควรมีมากที่สุดคือ ให้คำปรึกษา แนะนำการลงทุน การเงิน การผลิต การตลาด รองลงมาคือ บริการจับคู่ทางธุรกิจ และ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านสินค้าที่ควรนำมาแสดงมากที่สุดคือ สินค้าที่มีความต้องการบริโภคสูง รองลงมาคือ สินค้าอุตสาหกรรมในเขต EEC และสินค้าเทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย  โดยการตัดสินใจใช้ประโยชน์ศูนย์แสดงสินค้ามากที่สุดคือ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้า และรองลงมาคือ เพิ่มช่องทางการตลาด-การขายสินค้า

Article Details

How to Cite
โฆษิตสุริยะพันธุ์ น., วิรุณราช บ., & ตรีศิริโชติ ธ. (2018). รูปแบบการบริหารและการใช้ประโยชน์พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์แสดงสินค้า ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 13(1), 39–55. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/131522
Section
บทความวิจัย