การพัฒนากิจกรรมในการบริหารจัดการคนเก่งมีอิทธิพลต่อความภักดีองค์การ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเครือข่ายเบญจมิตร

Main Article Content

วารุณี มิลินทปัญญา

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกิจกรรมในการบริหารจัดการคนเก่งส่งผลต่อความภักดีองค์การของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเครือข่ายเบญจมิตร กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเครือข่ายเบญจมิตร จำนวน 280 คน ใช้การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ ผลการวิจัยปรากฎว่า กิจกรรมในการบริหารจัดการคนเก่งในด้านที่มีความสำคัญมากที่สุดคือ ด้านการสรรหาคนเก่ง รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาพนักงานที่ศักยภาพสูงและด้านความผูกผันต่อองค์การ แต่ละด้านสามารถอธิบายความผันแปรของกิจกรรมในการบริหารจัดการคนเก่งได้ 84.20 % 81.70 % และ 70.60 % ตามลำดับ สำหรับด้านความภักดีต่อองค์การในด้านที่มีความสำคัญมากที่สุดคือ การทำงานอยู่ในองค์การระยะยาว รองลงมาเป็นด้านความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานในองค์การและศักยภาพในการปฏิบัติงานในองค์การ โดยแต่ละด้านสามารถอธิบายความผันแปรของความภักดีต่อองค์การได้ 74.30 % 68.70 % และ 56.20 % ตามลำดับ  และ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกิจกรรมในการบริหารจัดการคนเก่งส่งผลต่อความภักดีองค์การของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเครือข่ายเบญจมิตรที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

Article Details

How to Cite
มิลินทปัญญา ว. (2018). การพัฒนากิจกรรมในการบริหารจัดการคนเก่งมีอิทธิพลต่อความภักดีองค์การ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเครือข่ายเบญจมิตร. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 13(1), 21–38. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/131521
Section
บทความวิจัย