การพัฒนาต้นแบบและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยกีฬาในประเทศไทย

Authors

  • ผศ.ดร. รัฐพันธ์ กาญจนรังสรรค์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 73170
  • ผศ. ดร. อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330
  • ผศ. ดร. พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330

Keywords:

PROTOTYPE OF SPORT UNIVERSITY, IMPLEMENTATION STRATEGIES OF SPORT UNIVERSITY, ต้นแบบมหาวิทยาลัยกีฬา, กลยุทธ์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกีฬา

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาต้นแบบของมหาวิทยาลัยกีฬาในประเทศไทย 2) พัฒนา      กลยุทธ์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกีฬาในประเทศไทย มีวิธีดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนคือ ศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาด้านกีฬาในประเทศและต่างประเทศ และทิศทางแนวโน้มของการจัดการศึกษาด้านกีฬาในประเทศไทย ศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาในประเทศไทย และพัฒนาต้นแบบและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยกีฬาในประเทศไทย โดยมีประชากรที่ศึกษา คือ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านกีฬาและอุดมศึกษา และคณาจารย์ทางด้านการกีฬาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ตรวจสอบและรับรองต้นแบบและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยกีฬาในประเทศไทย โดยใช้วิธีการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลการวิจัยพบว่า 1) ต้นแบบมหาวิทยาลัยกีฬาในประเทศไทย ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย หลักสูตรและการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการทางการเงิน นักศึกษาและบัณฑิต ทรัพยากรบุคคล และภูมิสถาปัตย์ เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ด้านการฝึกกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการกีฬา และพลศึกษา ผลิตนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาชั้นเลิศที่มีความสามารถในระดับสากลทั้งที่เป็นบุคคลปกติและคนพิการ บริหารมหาวิทยาลัยในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 2) กลยุทธ์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกีฬา ประกอบด้วย (1) พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและการกีฬาของนักกีฬาและบุคลากรวิชาชีพสู่ความเป็นมืออาชีพ (2) พัฒนาสมรรถนะหลักของนักกีฬาและบุคลากรวิชาชีพบนพื้นฐานของคุณธรรม
(3) เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการกีฬาในอาเซียน (4) สร้างกลไกการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการกีฬาให้เกิดการเคลื่อนย้ายทางความคิด (5) สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้านการกีฬาทั้งในและต่างประเทศ  (6) พัฒนากีฬาเพื่ออาชีพ  (7) สร้างเครือข่ายนักวิจัยในการวิจัยและพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการกีฬา  (8) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน    ในการพัฒนาสุขภาพและสุขภาวะที่ดี  (9) สร้างวัฒนธรรมกีฬา (10) จัดหลักสูตรกีฬาพื้นบ้านและกีฬาประจำชาติ (11) จัดตั้งศูนย์สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และ (12) สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

This research aims were: 1) to develop the prototype of sports universities in Thailand, and 2) to develop the implementation strategies of sport university in Thailand. The process of the study was comprised 3 steps: (1) study of the current conditions, directions and trends of educational management in the sports area in Thailand and foreign countries, (2) study of the feasibility of establishing sport universities in Thailand, and          (3) development of the prototype and implementation strategies of sports universities in Thailand. The population included the senior administrators of sports and higher education organizations, and university staffs in the sports field, sports science, sport management and physical education from public and private universities. The prototype and strategies of sports universities in Thailand was verified by the connoisseurship. The tools for the research included content analysis, interview, and questionnaire. The collected data were analyzed through content analysis, frequency distribution, percentage, mean and standard deviation.

          It was found that the components of the prototype of sports universities consist of rationale, philosophy, vision, mission, goals, university administration structure, curriculum and Instruction, research and academic services, art and culture preservation, financial management, undergraduate and graduate students, human resources, and landscape architecture, which was the special university specializing in sport training, sports science, sports management and physical education, produce professional sport elites and excellent sports personnel for international level in both normal and disabled, administrated as the public autonomous university. The implementation strategies  of sports  universities  in Thailand were: 1) developing the potential of professional athletes and sport personnel in academic and sports to professionalism, 2) developing core competencies of professional athletes and sport personals on the basis of merit, 3) to be the Sport Hub of ASEAN, 4) creating a mechanism for developing professional athletes and sport personnel for the mobility of thought, 5) strengthening of the collaboration with universities in sports, both domestically and abroad, 6) developing sports for professional, 7) creating a researcher network in the  research and development of sports innovation, 8) creating a cooperation network between the university and the communities to improve health and well-being, 9) fostering sport culture, 10) providing a Thai traditional sport programs, 11)  establishing sports science and technology  information centers, and 12) strengthening the management system

Downloads

How to Cite

กาญจนรังสรรค์ ผ. ร., หงษ์ศิริวัฒน์ ผ. ด. อ., & พลสารัมย์ ผ. ด. พ. (2015). การพัฒนาต้นแบบและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยกีฬาในประเทศไทย. Journal of Education Studies, 43(4). Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/article/view/44573