คิดนอกกรอบ: การปฏิบัติจริงกับความสำเร็จของประกันคุณภาพการศึกษา

  • คมศร วงษ์รักษา, ดร.
  • วรรณี แกมเกตุ, รองศาสตราจารย์ ดร.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

คมศร วงษ์รักษา, ดร.

นายกสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

วรรณี แกมเกตุ, รองศาสตราจารย์ ดร.

อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2018-05-24