การประเมินผลการเขียนภาษาอังกฤษแบบ Dynamic Assessment ในระดับประถมศึกษา

  • เหมวรรณ ขันมณี
Keywords: การประเมินผล, การเขียนภาษาอังกฤษ, การประเมินแบบพลวัต, ประถมศึกษา, ASSESSMENT, ENGLISH LANGUAGE WRITING, DYNAMIC ASSESSMENT, ELEMENTARY LEVEL

Abstract

ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างยิ่งทั้งต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพในปัจจุบัน การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนตั้งแต่เยาว์วัยตลอดจนการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเขียนภาษาอังกฤษจึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญยิ่งของครูในระดับประถมศึกษา อนึ่ง นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเขียนที่มีคุณภาพแล้ว ครูจำเป็นต้องมีกระบวนการประเมินผลการเขียนที่มีประสิทธิภาพด้วยเพื่อจักได้นำผลการประเมินมาพัฒนาความสามารถในการเขียนของนักเรียนตามความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล การประเมินผลการเขียนภาษาอังกฤษแบบ Dynamic Assessment (การประเมินแบบพลวัต) ในบรรยากาศการประเมินที่เป็นมิตร เป็นกระบวนการที่ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเขียนอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากครูจะได้ผลการประเมินมาใช้พัฒนาการเขียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้ว ยังช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของตนเอง เห็นคุณค่าของการประเมินผล และนำมาพัฒนาการเขียนของตนอย่างต่อเนื่อง  

 

Nowadays competence on English language writing is essential for learning and working. Therefore, elementary school teachers are key persons to firstly develop this students’ competence along with to promote the positive attitude towards writing. Beside the quality of learning activities they carry in the writing class, teachers should be able to administer the effective assessment. Consequently, they have to utilize the assessment results to develop students’ writing competence based on individuals need. Dynamic Assessment on English writing in friendly atmosphere is the particular process which teachers and students are engaged in assessment with their gratitude on developing writing competence of students themselves. It also helps students realize their own English writing competence, value of assessment, then develop their writing continuously.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-02-27