การพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนในศตวรรษที่21โดยใช้โมเดลแบบปล่อยความรับผิดชอบทีละน้อยร่วมกับการเรียนแบบผสมผสานในวิชาอิเล็กทรอนิกส์

  • นาถวดี นันทาภินัย
Keywords: โมเดลแบบปล่อยความรับผิดชอบทีละน้อย, การเรียนรู้แบบผสมผสาน, GRADUAL RELEASE OF RESPONSIBILITY MODEL, BLENDED LEARNING MODEL

Abstract

กรอบแนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาที่จะสนับสนุนวิสัยทัศน์ดังกล่าวควรจะเป็นแบบผสมผสานทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียนปกติและการเรียนรู้แบบออนไลน์ การเรียนรู้ของนักเรียนจะผสมผสานทั้งการเรียนรู้จากครูและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะสอดคล้องกับโมเดลการเรียนรู้ 2 รูปแบบ คือ  1) โมเดลแบบปล่อยความรับผิดชอบทีละน้อย 2) โมเดลการเรียนรู้แบบผสมผสาน เมื่อนำมาผสมผสานกันเป็นโมเดลการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยการปล่อยความรับผิดชอบทีละน้อยซึ่งมี 4 องค์ประกอบ คือ 1) การเรียนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ 2) ครูและนักเรียนทำงานร่วมกันในชั้นเรียน 3) นักเรียนเรียนรู้แบบร่วมมือ และ 4) นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีช่วย โมเดลการเรียนรู้ดังกล่าวนี้จะเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะสารสนเทศ จึงน่าจะเหมาะสมกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

The concept of the National Education Plan 2017-2036 defines the vision. All Thais are educated and have a lifelong learning experience. To live happily in accordance with Sufficiency Economy Philosophy. And the transformation of the 21st century world of education, to support that vision, should be a blend of both regular classroom learning and online learning. Student learning combines both learning in classroom and self-learning. This will be in line with the two learning models: 1) Gradual release of responsibility model 2) Blended Learning Model When mixed together into a blended learning by gradual release of responsibility model, which consists of four elements: 1) face-to-face learning in the regular classroom; 2) teachers and students working together in the classroom; 3) Collaborative learning and 4) Self-paced learning using assistive technology. This learning model focuses on developing students' learning and innovation skills. And information skills It would be suitable for learning in the 21st century.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

นาถวดี นันทาภินัย

อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์

         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2018-02-27