การบูรณาการคุณธรรมในการสอนเพศศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

  • นวรัตน์ ธัญญศิริ
Keywords: การบูรณาการคุณธรรม, การสอนเพศศึกษา, INTERGRATION OF MARAL VALUES, SEX EDUCATION TEACHING

Abstract

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนในชั้นเรียนจำนวน 3 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยของแครทโวล บลูม และมาเซีย 2) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลเลิฟของรศ.ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ และ 3) รูปแบบการเรียนการสอน “คุณธรรมนำความรู้” ของดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ซึ่งผู้เขียนได้นำมาใช้ในการบูรณาการเข้าไปในการสอนเพศศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา การจัดการเรียนรู้ได้แบ่งเป็น ขั้นนำ ขั้นสอน ขั้นสรุป โดยเลือกกิจกรรม สื่อต่างๆ ที่น่าสนใจและเหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งรูปแบบหลักที่ใช้ในการเรียนการสอนนั้น ประกอบด้วย การฝึกสมาธิ การให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม การเห็นคุณค่าของรายวิชา การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น โดยเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รวมถึงผู้สอนควรเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน ทั้งนี้การบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องใช้เวลาประกอบการพิจารณาด้วย

 

The instructional models to improve classroom moral values consist of 3 models: 1) Instructional Model Based on Affective Domain by Krathwohl, Bloom, and Masia; 2) the LOVE MODEL by Associate Professor Dr. Aim-utcha Wattanaburanon; and 3) the "Morality Ahead Knowledge" principle by Dr. Art-ong Jumsai Na Ayudhya, which has been integrated by the researcher into the teaching of sex education for secondary school students. The instruction is divided into the introduction, presentation, and conclusion respectively, with interesting activities and media suitable for secondary students drawn from various sources. The main types of instruction consist of meditation, idea sharing as well as Q & A, merit recognition of sex education, and recognition of one’s own and others’ self-worth. The instruction used the learner-centered approach, cooperative learning, and highlights teachers as a role model for students. However, the duration of the course must also be considered for such integration to work effectively.การบูรณาการคุณธรรม 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

นวรัตน์ ธัญญศิริ

อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

        โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม

Published
2018-02-27