การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 เป็นฐาน: ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

  • เฉลิมลาภ ทองอาจ, อาจารย์ ดร.
Keywords: ทักษะในศตวรรษที่ 21, สมรรถนะในศตวรรษที่ 21, การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย, แนวคิด การเรียนรู้โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน, การพัฒนาการรู้หนังสือ, 21ST CENTURY SKILLS, 21ST CENTURY COMPETENCIES, THAI LANGUAGE LEARNING MANAGEMENT, COMPETENCY-BASED LEARNING, LITERACY DEVELOPMENT

Abstract

ศตวรรษที่ 21 เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร ประชากรในศตวรรษใหม่จึงต้องเป็นผู้มีสมรรถนะที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการดำรงชีวิตของตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยในปัจจุบัน จึงควรที่จะปรับเปลี่ยนจากเดิม ที่ใช้เนื้อหาสาระของภาษาไทยเป็นสิ่งกำหนดวัตถุประสงค์และกระบวนการเรียนรู้ มาสู่การนำสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะสมรรถนะหลัก มาเป็นฐานในการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติสมรรถนะต่าง ๆ อย่างรอบด้านและสมดุล อันจะเป็นการเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ยุคใหม่ สมรรถนะสำคัญที่ควรนำมาประกอบด้วย  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา  การสื่อสาร  การร่วมมือร่วมใจ และการคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม  สมรรถนะเหล่านี้ ครูภาษาไทยสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยให้สอดคล้องกับสมรรถนะเป้าหมายได้หลากหลายกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและทักษะชีวิต

21st century is a period of rapid change in information and communications technology. People in new century need to have many competencies that support their learning and living in a changing times. Thai language learning management in present time should modify from using Thai language content for setting instructional objectives and learning process to using 21st century competencies for designing student’s learning experiences. Thai language instruction besed on competency-based learning will enhance student’s readiness to face the challenges of a new era. 4 core competencies are 1) critical thinking and solving problem; 2) communication; 3) collaboration and 4) creativity and innovation. Thai teacher can design many learning activities that relating with these competencies  to improve student’s cognitive and life skills.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

เฉลิมลาภ ทองอาจ, อาจารย์ ดร.

อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

Published
2018-02-27