ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA ที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้วรรณคดี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และเจตคติต่อวรรณคดีไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสาธิต

  • สันติวัฒน์ จันทร์ใด
Keywords: การจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย, รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA, ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้, เจตคติ, THAI LITERATURE LEARNING MANAGEMENT, CIPPA INSTRUCTIONAL MODEL, LEARNING ACHIEVEMENT, ATTITUDE

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ 1) ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วรรณคดีไทยระหว่างนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA ที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้วรรณคดี     กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 2) เจตคติต่อวรรณคดีไทยระหว่างนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA ที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้วรรณคดี กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และ  3) เจตคติต่อวรรณคดีไทยก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA ที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้วรรณคดี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         ฝ่ายมัธยม จำนวน 64 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองซึ่งจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA             ที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้วรรณคดี จำนวน 32 คน และกลุ่มควบคุมซึ่งจัดการเรียนรู้แบบปกติจำนวน 32 คน ผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนทั้งสองกลุ่มด้วยตนเอง ใช้เวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ รวมทั้งสิ้น 16 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วรรณคดีไทย และแบบวัดเจตคติต่อวรรณคดีไทย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ  ทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA ที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้วรรณคดีมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วรรณคดีไทยสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA ที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้วรรณคดีมีเจตคติต่อวรรณคดีไทยไม่สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  3) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA ที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้วรรณคดีมีเจตคติต่อวรรณคดีไทยไม่สูงกว่าก่อนการทดลอง

 

The aims of this research were to compare 1) Thai literature learning achievement of students learning by CIPPA instructional model integrated with literature learning process with those learning by conventional instruction 2) Attitudes towards Thai literature of students learning by CIPPA instructional model integrated with literature learning process with those learning by conventional instruction and 3) Attitudes towards Thai literature before and after they have been learnt by CIPPA instructional model integrated with literature learning process . The subjects were two classes of nineth grade students of Chulalongkorn University Demonstration Secondary School in first semester of academic year 2009. There were 32 students in each class; one class were sample to be the experimental group  learning by  CIPPA instructional model integrated with literature learning process; and the other was the controlled group learning  by  conventional instruction. The duration of experiment was eight weeks, two periods per week total of 16 periods. The research instruments were the instruments for data collection and the instrument for experiment. The instruments for data collection were Thai literature achievement test and attitudes towards Thai literature test. The instrument  for experiment were Thai literature lesson plans. The collected data were analyzed by arithmetic means,standard deviation and t-test. The research results revealed that: 1) Students learning by CIPPA instructional model integrated with literature learning process had the learning achievement higher than students learning by conventional instruction at .05 level of significance. 2) Students learning by CIPPA instructional model integrated with literature learning process had the attitude towards Thai literature not higher than students learning by conventional instruction.         3) Students learning by CIPPA instructional model integrated with literature learning process had the attitude towards Thai literature after experiment not higher than before experiment.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

สันติวัฒน์ จันทร์ใด

อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2018-02-27