การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะกำลังพลของกองทัพบกไทย

  • รัฐนันท์ รถทอง
  • ปองสิน วิเศษศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
  • พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, ศาสตราจารย์ ดร.
Keywords: การศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ, การเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับบุคลากรประจำการ, INSERVICE EDUCATION, TO ENHANCE THE PERSONNEL COMPETENCY

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากรอบแนวคิดการบริหารการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะกำลังพลของกองทัพบกไทย 2) วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ ภาวะคุกคามของการบริหารการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะกำลังพลของกองทัพบกไทย และ 3) นำเสนอกลยุทธ์การบริหารการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะกำลังพลของกองทัพบกไทย โดยการศึกษาเอกสาร  ใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์  คณาจารย์ และผู้บริหารการศึกษา  รวมถึงผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรสำหรับบุคลากรประจำการของกองทัพบกไทย  โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ค่าความต้องการจำเป็น  การวิเคราะห์ SWOT ในการกำหนดกลยุทธ์ และ การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลวิจัยพบว่ากลยุทธ์การบริหารการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะกำลังพลของกองทัพบกไทย ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์ที่ 1 ปฏิรูปการบริหารการเรียนการสอนที่มุ่งสมรรถนะกำลังพลด้านความมีวินัยและเสียสละ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ และความเชี่ยวชาญในอาชีพ  กลยุทธ์ที่ 2 ปฏิรูปการบริหารหลักสูตรโดยที่มุ่งสมรรถนะกำลังพลด้านจริยธรรมและการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ กลยุทธ์ที่ 3 ปฏิรูปการบริหารการวัดและประเมินผลที่มุ่งสมรรถนะกำลังพลด้านความมีวินัยและเสียสละ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ และความเชี่ยวชาญในอาชีพ

The purposes of this research are: 1) to study the conceptual framework of the management for in-service education to enhance the personnel competency of the Royal Thai Army 2) Analyze the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats and 3) purpose the management strategies for in-service education to enhance the personnel competency of the Royal Thai Army. The information analysis was performed by descriptive statistics and open ended questionnaires were analyzed and interpreted with the SWOT and TOWS Matrix into the management strategies for in-service education to enhance the personnel competency of the Royal Thai Army. After that the strategies were evaluated and recommended the better improvement strategies by the selected experts.

The research found that there are three main management strategies for in-service education to enhance the personnel competency of the Royal Thai Army as in the following: 1) The teaching and learning management reform by focusing on the management of discipline and sacrifice, achievements, and career competency 2)  The curriculum management reform by focusing on ethics, achievements, and 3) The evaluation management reform by focusing on discipline and sacrifice , achievements and career competency. 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

รัฐนันท์ รถทอง

นิสิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปองสิน วิเศษศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา  ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, ศาสตราจารย์ ดร.

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา     ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2018-02-27