Return to Article Details รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้กระบวนการออกแบบร่วมกับตัวแบบจำลองเพื่อส่งเสริมความสามารถการออกแบบทางทัศนะสำหรับนิสิตนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ Download Download PDF