ประกาศ : การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์วารสารครุศาสตร์

2023-11-16

ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ปรับค่าดำเนินการพิจารณาบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์ เป็น 4,000 บาท นับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ประกาศ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566