เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารครุศาสตร์ ปีที่ ๕๒ ฉบับที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗)

2023-07-13

ปัจจุบันวารสารดำเนินการเป็นรูปแบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความได้ตลอดทั้งปี
สำหรับผู้ส่งรายเก่า (ที่มีบทความในระบบแล้ว) - ให้รอคิวตรวจรับจากวารสาร ไม่ต้องส่งบทความเดิมซ้ำในระบบ
สำหรับผู้ส่งรายใหม่ (ที่ส่งบทความครั้งแรก) - ต้องศึกษารายละเอียดก่อนการนำส่งบทความในระบบ
หากส่งผิด วารสารมีสิทธิปฏิเสธการรับบทความดังกล่าว

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและส่งบทความผ่านทางระบบ ThaiJo ที่หน้า website (ระบบออนไลน์)
กรุณาศึกษาคู่มือก่อนการใช้งานระบบครั้งแรก (หากส่งผิด วารสารจะลบทันที) ได้ที่ [คลิก link เพื่อดูคู่มือฉบับเต็ม]
ศึกษาคู่มือและเอกสารประกอบ ได้ที่ [คลิก link เพื่อดูรูปแบบและเอกสารประกอบบทความ]

หมายเหตุ ปัจจุบันวารสาร พบว่า มีผู้ส่งบทความหลายท่านไม่ได้อ่านรายละเอียด รวมถึงดาวน์โหลดเอกสารรูปแบบที่ถูกต้องในการเขียนบทความ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการตรวจรับ วารสารขอเรียนให้ทราบว่า หากพบว่ามีผู้ส่งบทความไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของวารสาร วารสารจะปฏิเสธการรับบทความดังกล่าว และตัดสิทธิในคิวแรกรับนั้น ๆ ทันที กรุณาศึกษารายละเอียดให้เข้าใจก่อนการนำส่งครั้งแรก

คำชี้แจงสำหรับผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์
๑.วารสารดำเนินการด้วยความเป็นกลาง โดยไม่มี priority ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานใดเป็นพิเศษ
๒.วารสารเปิดรับบทความและเอกสารประกอบผ่านทาง website ของวารสารเท่านั้น (ดำเนินการด้วยระบบ ThaiJo)
๓.วารสารรับเฉพาะบทความที่ขอบเขตเนื้อหาเป็นไปตามที่วารสารกำหนด
๔.วารสารจัดลำดับการพิจารณาแบบ First come First served ตามลำดับการสมัครในระบบ
(ห้ามผู้เขียนส่งบทความชื่อเดียวกันโดยผู้เขียนท่านเดียวกันมากกว่า ๑ ครั้งภายในระบบ หากพบวารสารจะทำการลบบทความทันที)
๕.ระยะเวลารอคอยโดยประมาณ ๔-๖ เดือน ซึ่งแต่ละบทความจะไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของบทความและการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ)
๖.เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เขียนที่จะต้องศึกษาคู่มือ รูปแบบ และเอกสารประกอบจาก website ของวารสารก่อนการนำส่ง
๗.วารสารปฏิเสธการรับบทความที่รูปแบบไม่ถูกต้อง และ/หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน
๘.วารสารจะทำการลบบทความที่ไม่มีการเคลื่อนไหวจากผู้เขียนในระยะเวลา ๓ เดือนเมื่อถึงรอบการพิจารณาบทความนั้นๆ
๙.วารสารรปฏิเสธการรับบทความที่ไม่ถูกต้องภายหลังได้รับคำชี้แจงการแก้ไขจากวารสารมากกว่า ๒ ครั้งและบทความยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง
๑๐.กรุณาศึกษาคู่มือให้เข้าใจก่อนการใช้งานระบบในครั้งแรก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖