การรับบทความวารสารครุศาสตร์

2022-07-25

วารสารครุศาสตร์เปิดรับบทความตลอดทั้งปี 

ท่านสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการขอรับตีพิมพ์ผ่านระบบ ThaiJo  (เลือกที่ link และสมัครสมาชิกและนำส่งเอกสารต่าง ๆ เข้าสู่ระบบ) 

ขั้นตอนในการเตรียมเอกสาร ตรวจสอบได้จาก link > https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/about/submissions

ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565