ประกาศ : การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์วารสารครุศาสตร์

2021-09-20

ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ปรับค่าดำเนินการพิจารณาบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์ เป็น 3,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 256 เป็นต้นไป

ประกาศ วันที่ 20 กันยายน 2564