ประกาศการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตีพิมพ์วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2019-10-24


วารสารครุศาสตร์จะเผยแพร่วารสารในรูปแบบตีพิมพ์ ISSN 0859-8835 (print)
ในปีที่ 47 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) เป็นฉบับสุดท้าย และ ตั้งแต่ ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563) เป็นต้นไป จะทำการเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ISSN 2651-2017 (online) เท่านั้น
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2562