PRIVATE SCHOOL ACADEMIC MANAGEMENT BASED ON CREATIVE THINKER CONCEPT OF EARLY CHILDHOOD

Main Article Content

จิตรวรรณ เอกพันธ์
สุกัญญา แช่มช้อย
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

Abstract

This research aimed to study private school academic management based on creative thinker concept of early childhood. Total 357 schools under the Office of Private Education Commission for early childhood (3 – 6 years of age) were included in this study. All schools were selected by multi-stage sampling. The data were collected from 714 school directors and teachers. In this study, a 5-rating scale questionnaire was used to assess the academic management based on creative thinker concept, with 89.63 % of the response rate. The statistical analyzed data were frequency, percentage, mean and standard deviation. For the academic management based on creative thinker concept, the highest mean and standard deviation was found in the experience management followed by media, environment, learning resources, developmental evaluation and early childhood curriculum, respectively. By considering each part separately, the most developed skill was the ability to work with others while the lowest developed one was risk taking ability.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจทางการบริหารและการจัดการศึกษา. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
กรณิศ ทองสอาด. (2558). เด็กปฐมวัยกับการใช้สังคมเป็นสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้. ค้นเมื่อ 10 มีนาคม
2563, จาก http://nakhonnayok.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2015/11/nit.pdf

กมล แสงทองศรีกมล. (2559). ความคิดสร้างสรรค์...สร้างได้. ค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2562, จาก
http://motherandchild.in.th/content/view/196/1/
กันตวรรณ มีสมสาร. (2560). การจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
จิตรลดา จันทร์ใบ. (2560). เลี้ยงลูกให้คิดเป็น Creative Thinking Kids. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ชลาธิป สมาหิโต. (2562). การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย. วารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 39(1), 113-129.
ชลำ อรรถธรรม. (2562). สช จัดงานใหญ่ “วันการศึกษาเอกชนฯ” เล็งปักหมุดพัฒนาหลักสูตรรองรับ
“อีอีซี”. ค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://www.matichon.co.th/education/news_1357370
ทัศณียา บัวภา. (2554). ความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย.
ปริญญาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย. (2562). ทำอย่างไรให้ลูกรักเป็น...เด็กสร้างสรรค์. ค้นเมื่อ 28 ตุลาคม 2562, จาก
https://www.naewna.com/lady/428251
ปรียาพร วงษ์อนุตรโรจน์. (2553). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2560). การจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย. (2560). คู่มือสำหรับพ่อแม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและ
พัฒนาเด็ก. กรุงเทพฯ: สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.
วรนาท รักสกุลไทย. (2554). สุดยอดเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
แฮปปี้ เลิร์นนิ่ง.
วสุกฤต สุวรรณเทน, & วัลนิกา ฉลากบาง. (2559). คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย : ปัจจัยเชิงสาเหตุ. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 9(3), 151-164.
สมาน อัศวภูมิ. (2558). ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต, 15(พิเศษ), 9-16.
สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล. (2562). สช จัดงานใหญ่ “วันการศึกษาเอกชนฯ” เล็งปักหมุดพัฒนาหลักสูตรรองรับ
“อีอีซี”. ค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://www.matichon.co.th/education/news_1357370
สุภัค โอฬาพิริยกุล. (2556). การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการสำหรับโรงเรียนอนุบาล. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์. (2552). สร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ Raising A Genius. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ บีพลัส พลับลิชชิ่ง.
Best,J. (1977). Research in Education. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
Center for Childhood Creativity. (2015). 7 Inspiring a Generation to Create: Critical Components of Creativity in children. CA: Center for Childhood Creativity.
Lucas, B., Claxton, G., & Spencer, E. (2013). Progession in Student Creativity in School: First Steps Towards New Forms of Formative Assessments. Paper presented at the OECD Education Working Papers.
Resnick, M. (2017). Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity through Projects, Passion, Peers,
and Play. Massachusetts: The MIT Press.
Robson, S. (2012). Observing young children’s creative thinking : Engagement involvement and persistence.
International Journal of Early Years Education, 20(4), 349-364.
Taylor, J. (2019). Unlock your creative potential & Building a more creative culture. Retrieved
January 6, 2020, from https://www.jamestaylor.me/speaking/
Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductiry Analysis. New York: Harper and Row Publication.