วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการจัดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหกรรม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล