กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้เป็นทีม หมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนิสิตปริญญาตรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF