กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบโดยใช้แบบจำลอง ADDIE : การพัฒนาการคิดแบบเมตาคอกนิชัน (Metacognition) ของนักศึกษาพยาบาล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF