กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ค่านิยมทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนบ้านติ้ว ตำบลบ้านเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF