กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการตลาดที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy