กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในการตัดสินใจซื้อกองทุนรวม ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy