กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดสุรินทร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF