กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF