กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการห่วงโซ่อุปทานมันสำปะหลังในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF