กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทของตัวละครสตรีที่สื่อหลักธรรมเรื่องจิตในนวนิยายเรื่องฌานของทมยันตี FEMALE CHARACTERS THAT DEMONSTRATE DHAMMA PRINCIPLES ABOUT AN HUMAN MIND IN A DAMMAYANTI’S NOVEL, SHARN ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF