Return to Article Details ปัจจัยระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน และปัจจัยกำหนดประสิทธิ์ผลขององค์การ ที่ส่งผลต่อผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล