กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 5 ฉบับที่ ฉบับที่ 2 (2022): วารสารชัยภูมิปริทรรศน์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy