Return to Article Details ปัญหาการตีความพระพุทธดำรัสต่อพระอานนท์หลังการบวชของพระนางมหาปชาบดีโคตมี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy