กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์เนื้อหาสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในสื่อออนไลน์ Download Download PDF