Return to Article Details จิตรกรรมฝาผนังพื้นถิ่น : ศรัทธาและความเชื่อจากรูปแบบศิลปะพระพุทธเจา ทรงเครื่องเรื่องพระพุทธประวัติ1 Local mural painting: Faith and beliefs from styles of crowned Buddha Image in Life of the Buddha Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy