กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล