กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมสุขภาพที่มีต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมสุขภาพของผู้มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ปกติ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล