กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบ PSU-TEP ด้านการอ่าน: รูปแบบกระบวนการคิดด้านการอ่าน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล