กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและความสามารถในการอ่าน จับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับกลวิธีมัลติพาร์ท Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy