กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในชั้นเรียนที่ใช้การเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy