กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาการบูรณาการด้านความรู้ในเนื้อหาผนวกการสอน ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวข้อสอบ PISA ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ กับหลักสูตรแกนกลางสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy