กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษารูปแบบฉันทลักษณ์ร้อยกรองที่ปรากฏในจารึกเมืองเชียงตุง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF