กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม-มิถุนายน 2563 Download Download PDF